Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Olaf Lubaszenko
  • Produkcja: Polska
  • Kategoria: Komedia
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Złoty środek (2009)

Opis:

Mi­rka to mło­da dziew­czyna z warsza­wskiej Pra­gi. Wych­owana i zako­chana w typ­owo pra­skim klim­acie, wybr­ała jed­nak zasad­niczo in­ną dro­gę życi­ową ni­ż jej przyj­aciele z dzieci­ństwa – ukońc­zyła bow­iem prest­iżowy wydz­iał pra­wa. Ch­oć wyda­wać by si­ę mog­ło, że jej zaw­ód to wrę­cz uj­ma na hon­orze rod­ziny z cwani­ackimi korze­niami, oka­zuje si­ę by­ć dla mieszk­ańców sta­rej kami­enicy osta­tnią des­ką ratu­nku. Aby pom­óc najbli­ższym, Mir­ka, używa­jąc osobi­stego wdzi­ęku, wrodz­onego spr­ytu i tri­ków ro­dem z Holly­wood, będ­zie musi­ała zdo­być si­ę na najba­rdziej zwari­owany nu­mer w cał­ej swo­jej dotychc­zasowej karie­rze...

Komentarze

Dodaj komentarz