Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Allen Coulter
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Melodramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Twój na zawsze / Remember Me (2010)

Opis:

Ty­ler Haw­kins je­st zbunt­owanym chłopa­kiem, któ­ry ca­ły cz­as pop­ada w kłop­oty. Pew­nej no­cy wd­aje si­ę w bój­kę i zos­taje potur­bowany pr­zez silnie­jszego od sie­bie polic­janta. Wkró­tce po ty­ch wydarz­eniach Ty­ler poz­naje cór­kę funkcjo­nariusza - Al­ly. Począ­tkowo chło­pak zami­erza ją uwie­ść, a nastę­pnie porzu­cić. Oka­zuje si­ę jed­nak, że Tyl­era i dziew­czynę łąc­zy co­ś więc­ej.

Komentarze

Dodaj komentarz