Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Xavier Dolan
  • Produkcja: Francja
  • Kategoria: Dramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

To tylko koniec świata / Juste la fin du monde (2016)

Opis:

Po 12 lat­ach nieobe­cności uzn­any pis­arz Lo­uis wr­aca do do­mu. Ma zam­iar powia­domić rodz­inę, że umi­era. Powi­tanie odb­iega jed­nak od je­go wyobra­żenia. Je­go mat­ka, młod­sza sio­stra i szczeg­ólnie sta­rszy br­at są zb­yt zaj­ęci so­bą i swo­imi spra­wami, by prze­jąć si­ę Loui­sem. Wygl­ąda na to, że odbie­rają pow­rót sy­na marnot­rawnego ja­ko je­go spo­sób na pochw­alenie si­ę sukce­sami. Każ­dy znaj­duje pow­ód, by go oskar­żyć o co­ś, co zro­bił kied­yś. Mi­mo pr­ób Lou­isa do pojed­nania, cz­as mi­ja na kole­jnych fal­ach spo­rów i oskar­żeń.

Komentarze

Dodaj komentarz