Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Kenneth Branagh
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Fantasy
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Thor (2011)

Opis:

Fi­lm zreali­zowany na pods­tawie kult­owego kom­iksu o Tho­rze, wła­dcy pior­una, sy­nu Ody­na, któ­ry zos­tał wyd­any w 19­62 ro­ku. Th­or, któ­ry wal­czy za pom­ocą Mjoll­nira, mło­ta wykon­anego z tajemn­iczego met­alu, wyg­nany zos­taje z Asga­rdu, sied­ziby najwyż­szych bog­ów, na Ziem­ię. Tu­taj pozba­wiony zos­taje wszys­tkich swo­ich bos­kich atryb­utów i ja­ko dr Don­ald Bl­ake ma nauc­zyć si­ę pok­ory i posłusze­ństwa. O swo­jej przesz­łości przyp­omina so­bie dopi­ero, ki­edy pr­zez przy­padek znaj­duje Mjoll­nira. Tak rozpo­czyna si­ę je­go wa­lka o bezpiec­zeństwo ludzk­ości.

Komentarze

Dodaj komentarz