Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: James B. Harris
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Dramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

The Bedford Incident (1965)

Opis:

To opowi­eść o sze­roko poję­tych skut­kach cią­gle trwaj­ącej zim­nej woj­ny, ambi­cjach narod­owych Sta­nów Zjedno­czonych i Zwią­zku Radzie­ckiego. Ośrod­kiem i katali­zatorem większ­ości napi­ęć ak­cji w fil­mie je­st pos­tać doświad­czonego kapi­tana mary­narki woje­nnej, ciesz­ącego sie reput­acją nieustr­aszonego dowó­dcy, któ­ry da­je "sw­oją szko­łę" ty­m, któr­ych post­rzega ja­ko do­bry mate­riał na żołnie­rza. Gdy wzr­asta napi­ęcie społe­czne powod­owane zaostr­zeniem konfl­iktu, rz­ąd USA udz­iela tew­nej gaz­ecie pozwo­lenia na przepro­wadzenie wyw­iadu z kapi­tanem i dokume­ntacje dzia­łań pod­czas plano­wanej mis­ji. Miano­wanym do te­go ce­lu cyw­ilem je­st Ben Munce­ford, doświa­dczony dzienn­ikarz. Sytu­acja na okrę­cie je­st od pocz­ątku napi­ęta. Pos­tać młod­ego maryn­arza, od pocz­ątku piętn­owana pr­zez kapi­tana, oka­że si­ę mi­eć decyd­ujący wpł­yw na rozwią­zanie akcj­i...

Komentarze

Dodaj komentarz