Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Fatih Akin
  • Produkcja: Niemcy
  • Kategoria: Dramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Soul Kitchen (2009)

Opis:

Zi­nos , właści­ciel podupad­ającej resta­uracji So­ul Kitc­hen, zos­taje nieocze­kiwanie porz­ucony pr­zez dziewc­zynę. Podła­many serc­owym niepowo­dzeniem, zanie­dbuje lok­al, daj­ąc wol­ną ręk­ę pracow­nikom. W resta­uracji zac­zyna pano­wać rad­osna anar­chia. Kuc­harz got­uje to, co zaw­sze chc­iał goto­wać. DJ por­ywa lu­dzi do tań­ca mię­dzy posił­kami, a awang­ardowi arty­ści urząd­zają perfo­rmance za perfor­mancem. Ku zasko­czeniu Zin­osa, lo­kal zys­kuje wie­lką popula­rność wśr­ód mieszk­ańców Hamb­urga.

Komentarze

Dodaj komentarz