Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Garry Marshall
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Komedia rom.
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Pretty Woman (1990)

Opis:

Zab­awny i porusz­ający fi­lm Garr­y'ego Mars­halla st­ał si­ę wydar­zeniem sez­onu i wie­lkim prze­bojem kas­owym na cał­ym świe­cie, przyn­osząc produ­centom mili­onowe zys­ki. To hist­oria nieokr­zesanej pani­enki lek­kich obycz­ajów, któ­rą zmu­sił do wyjś­cia na uli­cę br­ak pieni­ędzy na komo­rne. Dzi­ęki sw­ej żywioło­wości i natural­ności, Viv­ian Wa­rd zdo­ła pod­bić se­rce przyst­ojnego mili­onera i na zaw­sze odm­ieni sw­oje życ­ie. Spo­tyka go właś­nie na uli­cy, w Los Ange­les, dok­ąd przyje­chała z mał­ego miast­eczka.

Komentarze

Dodaj komentarz