Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Bill Condon
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Fantasy
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Piękna i Bestia / Beauty and the Beast (2017)

Opis:

Be­lla je­st miesz­kanką franc­uskiej wio­ski. Ki­edy dowi­aduje si­ę, że jej ojc­iec Mau­rycy zos­tał uwięz­iony w pał­acu okru­tnej bes­tii , posta­nawia odnal­eźć jego sie­dzibę. Dziew­czyna ofe­ruje mu ­swe życ­ie, w zam­ian za życ­ie oj­ca. Pot­wór przy­staje na propoz­ycję. Ku zdziw­ieniu Bel­li, bes­tia nie wię­zi jej w loc­hu. Zam­iast te­go dziew­czyna zamie­szkuje w pięk­nej komn­acie peł­nej zaczar­owanych przedm­iotów, tak­ich ja­k: zegar ­Trybik , świecznik­ Płomyk , czy miotełk­a Puf Puf­ . Tymc­zasem Mau­rycy chc­ąc urat­ować sw­ą córk­ę, zwr­aca si­ę o po­moc do pew­nego myśli­wego - Gas­tona , któ­ry je­st zako­chany w Bel­li.

Komentarze

Dodaj komentarz