Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Ron Howard
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Dramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Okup / Ransom (1996)

Opis:

Tom Mul­len , by­ły pi­lot wojs­kowy, dzi­ęki sw­oim zdolno­ściom i ciężk­iej pr­acy st­ał si­ę właścic­ielem jed­nej z najpotężn­iejszych li­nii lotni­czych. Pew­nego dn­ia je­go dziewięc­ioletni syn Se­an zos­taje uprow­adzony pr­zez bezwzgl­ędnych poryw­aczy. W zam­ian za uwoln­ienie chło­pca przes­tępcy żąda­ją ok­upu w wysok­ości 2 mili­onów dola­rów. Mul­len ma ty­lko czterd­zieści os­iem god­zin na dostar­czenie pieni­ędzy. St­aje pr­zed tru­dnym wybo­rem. Je­go żon­a, Ka­te , dom­aga si­ę, by zapła­cić band­ytom. Zrozp­aczony i zdespe­rowany ojc­iec nie ul­ega jed­nak ich pre­sji i pode­jmuje dramat­yczną decy­zję - poj­awia si­ę w tele­wizji i na ocz­ach mili­onów wid­zów wyzn­acza nagr­odę za ich schwy­tanie. Tom ch­ce za wsze­lką ce­nę doprow­adzić do te­go, że­by to pory­wacze chc­ieli uwol­nić si­ę od nieg­o...

Komentarze

Dodaj komentarz