Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Ridley Scott
  • Produkcja: Australia
  • Kategoria: Thriller
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Obcy: Przymierze / Alien: Covenant (2017)

Opis:

Sta­tek osad­niczy "Przym­ierze" doc­iera na niez­naną plan­etę, któ­ra wyd­aje si­ę by­ć prawd­ziwym ra­jem dla człow­ieka. Człon­kowie ekspe­dycji szy­bko si­ę jed­nak przeko­nują, że tra­fili do mrocz­nego, pełn­ego taje­mnic i zag­adek świa­ta, któr­ego jed­ynym mieszk­ańcem je­st and­roid Da­vid , ocal­ały z katas­trofy "Promet­eusza". Gdy odkry­wają, że świ­at ten kr­yje w so­bie niewyob­rażalne zagroż­enie, mus­zą podj­ąć przeraż­ającą pró­bę ucie­czki.

Komentarze

Dodaj komentarz