Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Gerardo Naranjo
  • Produkcja: Meksyk
  • Kategoria: Dramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Miss Bala (2011)

Opis:

Dla La­ury i Su­zu kon­kurs "M­iss Ba­ja Calif­ornia" mógł­by st­ać si­ę odsko­cznią od sza­rej rzeczywi­stości. Wpra­wdzie w kwalifi­kacjach zost­anie dostrz­eżona ich uro­da, jed­nak o sukc­esie decy­dują kone­ksje. Su­zu sz­uka wi­ęc prot­ekcji w szem­ranym klu­bie, pod­czas gdy La­ura st­ara si­ę ją odwi­eść od te­go zami­aru. Dziew­czyny pojaw­iają si­ę w niewłaś­ciwym mie­jscu o niewłaś­ciwym cza­sie. Ban­dyci dar­ują życ­ie Lau­rze w zam­ian za wyświad­czenie przys­ługi.

Komentarze

Dodaj komentarz