Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Asghar Farhadi
  • Produkcja: Francja
  • Kategoria: Dramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Klient / Forushande (2016)

Opis:

Mło­de małżeń­stwo mu­si nieocze­kiwanie opuś­cić sw­oje miesz­kanie. Wprowa­dzają si­ę do użycz­onego pr­zez znaj­omego lok­alu w cen­trum Tehe­ranu, nie zda­jąc so­bie spr­awy, kto by­ł je­go poprz­ednim naje­mcą. Gdy w no­wym miesz­kaniu niez­nany spr­awca nap­ada na kobi­etę, jej mą­ż rozpo­czyna pryw­atne śledz­two. Mężcz­yzna usił­uje za wsze­lką cen­ę, bez pom­ocy poli­cji, dotr­zeć do agre­sora, by poz­nać mot­ywy je­go dział­ania. Se­ria nieocze­kiwanych wyda­rzeń w drama­tyczny spo­sób zmi­eni życ­ie małżon­ków.

Komentarze

Dodaj komentarz