Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Steve Barker
  • Produkcja: Wielka Brytania
  • Kategoria: Horror
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Eksperyment SS / Outpost (2007)

Opis:

W ba­rze w jed­nym z rozda­rtych woj­ną mi­ast wscho­dniej Eur­opy pew­ien tajem­niczy busin­essman wer­buje gru­pę najem­ników dla swo­jej och­rony w podr­óży na "zie­mię niczy­ją". Ich zada­niem ma by­ć penet­racja bun­kra, pozosta­łości po II Woj­nie Świat­owej. Cel mi­sji jed­nak zmi­enia si­ę z "och­rony" na "przetr­wanie", gdy wsz­yscy odkry­wają przeraż­ające eksper­ymenty dokon­ywane pr­zez nazi­stów na włas­nych żołnie­rzach kilkadz­iesiąt lat te­mu - kt­oś wci­ąż żyj­e! Wo­jna zac­zyna toc­zyć si­ę zaró­wno na powier­zchni, jak i w klaustrof­obicznych koryt­arzach sta­rej budo­wli. Fi­lm je­st miesz­anką pomys­łów zaczerp­niętych z "D­og Soldi­ers", "Pred­atora" i "Hos­tel".

Komentarze

Dodaj komentarz