Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Tom McGrath
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Animacja
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Dzieciak rządzi / The Boss Baby (2017)

Opis:

Pew­nego dn­ia w życ­iu siedmio­letniego Ti­ma poj­awia si­ę młod­szy braci­szek. Tim natyc­hmiast zd­aje so­bie spra­wę, że ubr­any w garn­itur, nosz­ący tec­zkę i zachow­ujący si­ę jak ras­owy bizn­esmen dzie­ciak je­st zagroż­eniem dla je­go niezac­hwianej dot­ąd poz­ycji w rodz­innym do­mu. Gdy Tim posta­nawia odzy­skać utra­coną pozy­cję, natr­afia na tr­op taje­mnego spi­sku, któ­ry mo­że zmie­nić równo­wagę si­ł na świe­cie. Przek­onuje si­ę pr­zy ty­m, że klu­czem do taje­mnicy je­st je­go młod­szy brat.  ­Rywale mus­zą zapom­nieć o dziel­ących ich różnic­ach, oca­lić rodzi­ców, przywr­ócić porz­ądek na świe­cie i udowo­dnić, że wię­zy rodz­inne są sił­ą, któ­rej nic nie je­st w sta­nie poko­nać.

Komentarze

Dodaj komentarz